Gedragscode Regels omtrent veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen (Alle leden + Bestuur)
- We respecteren elkaar als gelijkwaardige individuen, ook als het gaat om geslacht, uiterlijk, seksuele geaardheid, cultuur, geloof of een mening. We sluiten niemand buiten.
- We praten en schrijven zó dat we andere daarmee niet kwetsen, ook wanneer de desbetreffende persoon niet aanwezig is.
- We hebben geen oordeel over elkaar op basis van geslacht, uiterlijk, seksuele geaardheid, cultuur, geloof of een mening.
- We uiten ons niet intimiderend, bedreigend of gewelddadig.
- We geven een ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht. We raken de ander niet aan, wanneer hij/zij dat niet wilt. We hebben geen opdringerige houding tegenover de ander.
- Zonder toestemming blijven we van andermans eigendommen af. En we beschadigen deze eigendommen niet.
- Drugsgebruik is tijdens een activiteit of onder de naam van Sv Prick verboden.
- Het is ten alle tijden je eigen verantwoordelijkheid hoeveel alcohol je drinkt en welke grens je daar aanstelt. Het bestuur is hierin niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.
- We brengen geen schade toe aan de goede naam van onze studievereniging, wat de vereniging mogelijk in diskrediet kan brengen.
- We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het naleven van de gedragsregels en we spreken mekaar er ook op aan indien er niet volgens de gedragsregels is gehandeld.
- Grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook wordt binnen de vereniging niet getolereerd, in het geval dat iemand hier melding van maakt zullen hier sancties aan opgelegd worden in samenspraak met het slachtoffer.
- Binnen de vereniging zijn er verschillende vertrouwenspersonen zowel binnen het bestuur als daarbuiten. Bij deze personen kan men zich melden indien er behoefte is om anoniem vertrouwelijke zaken te bespreken die de vereniging aangaan.


Regels omtrent het bestuur
- We misbruiken onze macht en invloed als bestuursleden niet.
- De bestuurder zorgt ervoor dat zijn gedrag ten alle tijden geen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid, professionaliteit en het imago van de studievereniging. Tijdens het uitoefenen van de functie.


Sancties
1. Bij een niet of niet volledige naleving van deze gedragscode door een lid van de studievereniging legt het bestuur van Sv. Prick sancties op aan de overtreder(s).
2. Voordat sancties worden opgelegd wordt het betreffende lid (of leden) in de gelegenheid gesteld om hun verhaal te doen.
3. De ernst en de aard van het voorval dat in strijd met bovenstaande regels heeft plaatsgevonden, bepaalt de mate van de op te leggen sancties. De sancties kunnen onder meer bestaan uit:
     a. Een officiële waarschuwing;
     b. Een tijdelijke schorsing van het lidmaatschap van Sv. Prick;
     c. Het intrekken van het lidmaatschap van Sv. Prick.

 
 
 
E-mailen
Instagram